Openplay.sk

Recenzie

Andrea Strachota: Medzi nádejou a úzkosťou

Prenatálna diagnostika sa stala neodmysliteľnou súčasťou lekárskej starostlivosti o tehotné ženy. Jej dopadu na preží­vanie nastávajúcich rodičov sa však venuje málo pozornosti. Autorka publikácia preto ponúka priestor téme emocionálneho vplyvu predpôrodných vyšetrení­ na rodičov. Publikácia je svojim obsahom ojedinelá. Prináša autentické výpovede párov, ktoré využili ponuky prenatálnej diagnostiky (ďalej len…
Čítať viac

Rüdiger Lorenz: Salutogenese

Zdravie je najvyššia hodnota. Otázky, ako ho udržať, prípadne znovu obnoviť alebo ako sa naučiť žiť s ochorením a utrpením, sa dotýkajú každého človeka. Osobitný význam majú pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách. Kniha, ktorá prišla na knižný trh z nemeckého vydavateľstva Reinhardt, ponúka nové pohľady na zdravie a otvára tým…
Čítať viac

Susanne Lambeck: Oznámenie diagnózy rodičom postihnutých detí

Verlag für Angewandte Psychologie, Hogrefe, Göttingen. Stuttgart,1992 ISBN 3-87844-081-2 Témam, akým sú postihnutie dieťaťa alebo zvládanie rodičovskej záťaže, sa venuje množstvo odborných publikácií. Podstatne menej sa píše o spôsobe a o následkoch oznámenia diagnózy rodičom o postihnutí dieťaťa a následkoch, ktoré z toho plynú. Pri študovaní nemeckej odbornej literatúry sa…
Čítať viac

Vivian Gussin Paley: Práca dieťaťa - dôležitosť fantazijnej hry

Kniha je reakciou autorky na zmeny v systéme vzdelávania detí­ predškolského veku v Spojených štátoch amerických, ktoré sa negatí­vne odrazili v úbytku kreatí­vnych a hrových činností­ v materských školách. Cieľom tejto publikácie je poukázať na dôležitosť fantazijnej hry a jej pozití­vneho prí­nosu pre psychologický, intelektuálny a sociálny vývin dieťaťa.
Čítať viac

Kv�?to�?ová-Švecová, Lea (ed.): Edukace d�?tí se speciálními pot�?ebami v raném a p�?edškolním v�?ku

Publikácia siedmich českých autorov je výsledkom grantovej úlohy, ktorej čiastkové príspevky dala do zmysluplného celku autorka piatej kapitoly. Kniha obsahuje šesť kapitol, ktoré sa zaoberajú postupne jednotlivými problémovými okruhmi. Závažnosť rôznych postihnutí nevyjadruje rebríček zostavenia kapitol, ale odborné spracovanie v zohľad�?ovaní potrieb detí so špeciálnymi potrebami. Všeobecný pohľad na vývin…
Čítať viac