Openplay.sk

Kv�?to�?ová-Švecová, Lea (ed.): Edukace d�?tí se speciálními pot�?ebami v raném a p�?edškolním v�?ku

Publikácia siedmich českých autorov je výsledkom grantovej úlohy, ktorej čiastkové príspevky dala do zmysluplného celku autorka piatej kapitoly. Kniha obsahuje šesť kapitol, ktoré sa zaoberajú postupne jednotlivými problémovými okruhmi. Závažnosť rôznych postihnutí nevyjadruje rebríček zostavenia kapitol, ale odborné spracovanie v zohľad�?ovaní potrieb detí so špeciálnymi potrebami.

Všeobecný pohľad na vývin dieťaťa v ranom a predškolskom veku opisujú spoluautori-lekári (Kašparová, Kašpar) s užitočným vymedzením pojmu "postihnutie" v prvej kapitole. Vychádzajú z anglických klasifikácií podľa WHO z r. 1980. Zdôraz�?ujú nutnosť chápať postihnutie komplexne najmä v poskytovaní všetkých terapeutických opatrení.

�?alšia autorka (M. Vítková) sa venuje vymedzeniu problémov u detí s telesným postihnutím. Charakterizuje najčastejšie diagnózy a vplyv porúch na špecifiká prejavov detí v ranom a predškolskom veku. Venuje sa ďalšej špeciálnopedagogickej diagnostike, edukácii, podpore a uplatnení týchto znalostí aj v prostredí materskej školy. Inšpiráciu čerpala najmä z nemeckej literatúry.

Význam používania ruky na manipuláciu potvrdila v tretej kapitole autorka V. Hájková. Zdôraznila pevnú vývinovú postupnosť rozvoja manipulácie horných končatín u každého dieťaťa, teda aj u dieťaťa s poruchou hybnosti. Navrhla metodiku manipulačnej hry s rozfázovaním nácviku a krátkym popisom materiálov, prostredia aj motivácie k hre.

O deťoch so sluchovým postihnutím pojednáva A. Sobotková. Zdôraz�?uje včasnosť odhalenia sluchovej chyby vzhľadom na poskytnutie možnej podpory dieťaťu a jeho rodine. Odbornú starostlivosť poskytujú špeciálno poradenské centrá a výchovnú aj materské školy, ktoré integrujú dieťa do bežného prostredia.

Nemenej závažným zmyslovým postihnutím okrem sluchového, je zrakové. Piata kapitola od editorky sa zameriava dopadom zrakového postihnutia na dieťa. Podľa závažnosti zrakovej chyby sa zaoberá aj využívaním metód reedukácie, kompenzácie, rozvoja náhradných zmyslov a podporou rodiny s dodržiavaním výchovných princípov platných pre nepostihnuté deti, čo pomáha aj vo výchovnej práci v materskej škole a v poradenstve rodičom.

Maximálne praktická je posledná kapitola, zameraná na súhrnné údaje o štrnástich pracoviskách v celej �?R, ktoré sa venujú problematike detí s postihnutiami v ranom a predškolskom veku. Popisy ich štatútu, financovanie, formy práce, zameranosť a ďalšie podrobnosti sú neoceniteľnou pomôckou pre rodičov, pre odborníkov, pre nadväzovanie kontaktov, pre výmenu informácií a celkovú orientáciu v problematike včasnej starostlivosti na pôde �?eskej republiky.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kv�?to�?ová-Švecová, Lea (ed.): Edukace d�?tí se speciálními pot�?ebami v raném a p�?edškolním v�?ku, Brno : Paido, 2004. 126 s. ISBN 80-7315-063-8

Zanechajte komentár

Uistite sa, že ste zadali všetky potrebné informácie označené hviezdičkou (*). HTML kód nie je povolený