Openplay.sk

Význam hračky vo výchove

Hračka je nástrojom zastupujúcim verbálne vyjadrenie v období­, kedy reč nie je ešte dostatočne zrelá. Výberom hračky a spôsobom hry nám dieťa komunikuje informácie, ktoré zatiaľ nevie sformulovať verbálne. Z tohto hľadiska si vší­mame, ktorú hračku si dieťa momentálne pre hru zvolí­, ktorú si často vyberá a ako sa s ňou hrá/hráva. Hračka ponúknutá dieťaťu dospelým sa len málokedy stretne s takým hlbokým a intenzí­vnym záujmom, ako hračka, ktorú si dieťa z ponuky vyberie samé.

Dieťaťom zvolená hračka odzrkadľuje jeho momentálnu náladu i dlhodobejšie citové a poznávacie záujmy. Dieťa siahne po obľúbenej plyšovej hračke v čase, keč je unavené, keč potrebuje pritúlenie alebo cí­tiť sa bezpečne. Stavebnicu bude stavať pre uspokojenie z tvorby, premýšľania, experimentovania či pre naplnenie potreby symbolicky si prehrať aktuálne zážitky z okolitej reality.

Hračka je jedným z prostriedkov sebavyjadrenia.

Hračka je nástrojom zastupujúcim verbálne vyjadrenie v období­, kedy reč nie je ešte dostatočne zrelá. Výberom hračky a spôsobom hry nám dieťa komunikuje informácie, ktoré zatiaľ nevie sformulovať verbálne. Z tohto hľadiska si vší­mame, ktorú hračku si dieťa momentálne pre hru zvolí­, ktorú si často vyberá a ako sa s ňou hrá/hráva. Hračka ponúknutá dieťaťu dospelým sa len málokedy stretne s takým hlbokým a intenzí­vnym záujmom, ako hračka, ktorú si dieťa z ponuky vyberie samé. Dieťaťom zvolená hračka odzrkadľuje jeho momentálnu náladu i dlhodobejšie citové a poznávacie záujmy. Dieťa siahne po obľúbenej plyšovej hračke v čase, keč je unavené, keč potrebuje pritúlenie alebo cí­tiť sa bezpečne. Stavebnicu bude stavať pre uspokojenie z tvorby, premýšľania, experimentovania či pre naplnenie potreby symbolicky si prehrať aktuálne zážitky z okolitej reality.

Hračka sprostredkúva dieťaťu porozumenie sveta a jeho vlastností­.
Malé batoľa sa dlho baví­ s kusom mí¤kkej látky. Stláča ju, prekladá z ruky do ruky, opakovane ju spúšťa na zem, oví­ja cez rameno, kladie do police... Pri tejto „jednoduchej" senzomotorickej hre zí­skava o danom predmete množstvo dôležitých informácií­. Praktickou manipuláciou sa dozvie o váhe látky, jej povrchu, spôsobe možného uchopovania, vôni či veľkosti. Na tejto vývinovej úrovni je vhodné ponúkať tvarovo a materiálovo rôznorodé predmety, ktoré poslúžia experimentálnemu skúmaniu.

Pre porovnanie hra s hračkou dvojročného dieťaťa už nie je len o objavovaní­ jednotlivých vlastností­ predmetov, ale o ich komplexnom poznávaní­ vo vzťahu k okolitej realite. V symbolickej hre, ktorá nastupuje v tomto období­, stavia dieťa na poznatkoch, ktoré zí­skalo senzomotorickými hrami. Svoje poznanie čalej rozširuje, prehlbuje a informácie kladie do širší­ch súvislostí­. Dieťa už nebude autí­čko obracať v rukách, búchať ní­m o podložku, prekladať z ruky do ruky, ale implementuje do hry všetky nové prvky, ktoré sa postupom času o danom predmete naučilo. Bude s autom jazdiť po povrchu, cúvať, parkovať, prevážať ľudí­ i náklad ...

Hračka je prostrední­kom kontaktu.
Najlepší­m spôsobom ako sa prihovoriť dieťaťu - najmí¤ ako nie sme pre dieťa známi - je prostrední­ctvom hračky. Pri priamom oslovení­ sa dieťa stiahne za chrbát rodiča a odpovede sa pravdepodobne ani nedočkáme. Hračka umožní­ skontaktovať dieťa nepriamo. Pristúpime k dieťaťu a podávajúc mu formičky povieme: „Skúsime upiecť takéto bábovky?" „Kde majú autí­čka garáž? Môžem tam zaparkovať toto auto?" Aj samotné deti sa navzájom kontaktujú prevažne cez hračky. Jednoducho si prisadnú opodiaľ k inému dieťaťu a hrajú sa vedľa seba, napodobňujú jeden druhého. O vzájomný kontakt ide aj v situáciách, kedy si deti hračky navzájom berú. Tu musí­ do diania vstúpiť dospelý a vhodným usmernení­m pomôcť prejavený záujem využiť. Najlepšie je ponúknuť obom stranám podobnú hračku, alebo rozvinúť hru zapojac deti do paralelnej hry (hra, kde sa deti hrajú vedľa seba - ešte nie spolu). Vývinovo vyspelejšie deti sa už o hračky dokážu podeliť, vymeniť si ich a rozvinúť spoločnú hru.

Hračka zbavuje dieťa úzkosti z neznámeho.
Pediatrické poradne, hotely, obchody (najmí¤ s hračkami či detským textilom), úrady, reštaurácie, letiská či nemocnice - miesta, kde prichádzajú rodičia aj s deťmi by mali byť vybavené hračkami umiestnenými v hrací­ch kútikoch. Hračky zaujmú pozornosť dieťaťa a umožnia jeho lepšiu adaptáciu na neznáme prostredie. Rodičia si v pokoji a bez stresu vybavia svoje záležitosti. V rámci psychologických, pedagogických, výchovných poradní­ či centier sú hračky cielene využí­vané práve z hľadiska odbúrania úzkosti u dieťaťa z neznámeho terapeuta a nového miesta. Ak sa chystáme s dieťaťom cestovať, určite nesmieme so sebou zabudnúť vziať jeho obľúbené hračky.

Hračka ako regulátor správania.
Správne zvolená a udržiavaná ponuka hračiek reflektujúca vývinovú úroveň dieťaťa je prevenciou nudy a nevhodného správania. Sledujeme či ponuka hračiek zodpovedá aktuálnym záujmom dieťaťa a je dostatočne stimulujúcou. Dieťa, ktoré nemá dostatok adekvátnych, aktivizujúcich podnetov nasmeruje svoju energiu neželaným smerom. Stane sa uplakaným, rozptýleným alebo útočným. Dobrá hračka zaujme ruky a myseľ dieťaťa. Nevhodná hračka je zdrojom frustrácie a nezáujmu. Je optimálne, ak hračka ponúka rôzne variácie hry.

Venovať dostatok pozornosti hračkám, ktoré deťom ponúkame a pozorovať spôsob ich hry je dôležité z dvoch dôvodov. Cielene podporí­me vývin dieťaťa a preventí­vne výchovne pôsobí­me proti vzniku nevhodných prejavov správania, ktoré môžu prerásť do závažnejší­ch porúch.

Zanechajte komentár

Uistite sa, že ste zadali všetky potrebné informácie označené hviezdičkou (*). HTML kód nie je povolený