Openplay.sk

Diagnostika v terapii hrou

Pre potreby liečebnopedagogickej intervencie prostredníctvom metód terapie hrou je dôležité poznanie komplexnej situácie klienta a priebežné zaznamenávanie diania a prejavov prežívania a správania priamo na terapii.

K vytvoreniu týchto záznamov je potrebné veľmi detailne diagnostikovať hru zúčastnených klientov. Pozorujeme pri tom rôzne aspekty hry a kladieme ich do súvisu s aktuálnou životnou situáciou klienta.

Pozorovanie je v terapii hrou nosnou diagnostickou metódou. Vytýčime niekoľko základných premís diagnostického pozorovania.

Patria sem nasledujúce:

  • poznať a používať rôzne techniky zaznamenávania a analyzovania pozorovaní;
  • pozorované dávať do súvisu s komplexnou životnou situáciou, v ktorej sa klient nachádza (vývinové štádium, eko-systém, spôsob jeho výchovy...);
  • prísne rozlišovať medzi popisom správania a formulovaním záverov či vyvodzovaním príčin pozorovaného stavu;
  • pozorovanie opakovať, kým vyvodíme akékoľvek zovšeobec�?ujúce závery;
  • vyhýbať sa subjektívnym záznamom a zovšeobecneniam;
  • zaznamenané údaje nám umož�?ujú hypoteticky sa pýtať na príčiny problému (na základe pozorovaného môžeme následne klásť otázky, ktorých zodpovedanie nás privedie k hlbšiemu poznaniu a porozumeniu kontextov situácie klienta);
  • na pozorovanie treba pripraviť vhodné podmienky;
  • každý záznam by mal štandartne obsahovať nasledujúce údaje: (kódované) meno pozorovaného, dátum, čas, miesto a situáciu pozorovania, meno pozorovateľa.

Zanechajte komentár

Uistite sa, že ste zadali všetky potrebné informácie označené hviezdičkou (*). HTML kód nie je povolený