Openplay.sk

Diagnostika symbolickej hry

 • Autor 
 • Publikované v Hra
 • Prečítané 3636 krát

Milý poslucháč kurzu Diagnostika v terapii hrou!
Vítam Vás na druhom (a zárove�? i treťom) internetovom kurze z TH!

Najbližšie sa osobne stretneme na hodine 25.11.2004. Pozvala som hosťa - liečebnú pedagogičku, ktorá porozpráva o skúsenostiach s aplikáciou hier v CVVP. Preto v tomto kurze posielam vlastne spracované dve témy:
1. Diagnostika symbolickej hry (náhrada za hodinu zo d�?a 18.11.2004, kedy ste mali činnostnú terapiu).
2. Analýza zhromaždených údajov (toto je náhrada za hodinu 25.11.2004, kedy máme na hodine hosťa).

Na poslednej hodine v tomto semestri 2.12.2004 si môžeme napísať aj záverečný test za nasledovných podmienok:
- budete mať spracovaných všetkých päť záznamov z pozorovania hry aj so záverečnou analýzou,
- v prípade písania testu na poslednej hodine by som Vám poslala ešte jeden internetový kurz, ktorý by ste si museli k záverečnému testu naštudovať samostatne.
O tomto variante sa dohodneme vo štvrtok priamo na hodine.

Petra Mitašíková

Internetový kurz č. 2
Téma: Diagnostika symbolickej hry

Freud tvrdil, že deti v hre opakujú všetko, čo má na ne veľký vplyv. Pomáha im to zvládnuť náročné životné situácie. Symbolizmus detskej hry slúži ako náhrada voľných asociácií u dospelých.

Ak dieťa zahrá na terapeutickom stretnutí nejaký príbeh, je pri tom súčasne autorom (scénaristom), hercom, režisérom i kritikom. Zobrazuje niečo zo svojho vnútorného sveta a prenáša to do hry. Pripraví si scénu, vyberie rolu, predvedie akciu - situáciu prostredníctvom �??hereckej" reči, gestikulácie a pantomímy. Voľná symbolická hra umož�?uje dieťaťu preniesť jeho zážitky a s tým spojené pocity do jemu pochopiteľnej roviny. Prehrá si situácie, ktoré sú pre�? rušivé, konfliktné, mätúce - teda v realite ťažko zvládnuteľné. Je to spôsob ako vrastá do sveta.

Symbolická hra prináša nasledujúce informácie:
1. Pohľad dieťaťa samé na seba
Toto sa deje prostredníctvom identifikácie sa s vybranou rolou. Charakter postavy v hre odhaľuje niečo aj o dieťati, a jeho túžbach. Dokumentuje to aj nasledujúci príklad: Dieťa odmietlo všetky bábiky, lebo sú vraj špinavé a zlé a vybralo si draka bez zubov, ktorý v hre koná veľmi mierumilovne a so všetkými sa snaží byť kamarát.

 1. Pohľad dieťaťa na iných
  Symbolická hra je výpoveďou o emocionálnom svete dieťaťa, ktorý je závislý systému vzťahov, v ktorom dieťa žije. Dieťa sa pri symbolickej hre v piesku idetifikovalo za matku. Matka je vyjadrená ako kontrolujúca, kritická, dominantná a často sa v hre opakuje výrok �??Som z teba chorá."
 2. Schopnosti riešiť problémy
  Symbolická hra je odrazom zvyčajných spôsobov videnia sveta, vzorcov myslenia i intelektuálnych schopností.

Indikáciou k liečebnopedagogickej intervencii je aj situácia, keď sa dieťa nevie hrať symbolicky. Symbolická hra nevyžaduje od dieťaťa veľa vonkajšieho vôľového úsilia a mnoho detí sa zapája veľmi ochotne. Ale sú deti, ktoré sa nevedia tak ľahko zahrať, nevedia zotrvať pri hre a tešiť sa z nej, často len sedia a počúvajú alebo sú nekontrolovane agresívne. �??Slabí hráči" nebývajú v terapii raritou. Prichádzajú z rozličných prostredí. Neschopnosť hrať sa (nielen symbolicky ale vôbec celkovo) je odrazom komplexu problémov. Hrové schopnosti a úrove�? hry treba ohodnotiť v rámci prvých tzv. diagnostických stretnutí terapie hrou.

Medzi možné príčiny zlyhávania v participácii na symbolickej hre patria:
1. emocionálny blok spôsobený konštantnou anxietou (napr. Laura bola sexuálne zneužívaná a fyzicky trestaná. V terapii hrou bila a hádzala bábiku o zem. Jej hra bola útržkovitá, zmätená. Vďaka intenzívnej starostlivosti prostredníctvom terapie hrou nastal v jej hrovom správaní obrat. Postupom času sa prestala identifikovať za obeť alebo za agresora a v jej hre sa začali objavovať známky starostlivosti o bábiku - bábätko. Začala robiť dieťatku �??dobré veci namiesto zlých".) a
2. kognitívne zaostávanie kvôli nedostatku príležitostí a podnetov k symbolickej hre. V týchto prípadoch je lepšie ponúknuť štruktúrované aktivity, aby sme zistili úrove�? schopností dieťaťa a na základe toho ho postupne viedli k samostatnej voľnej hre. V terapii hrou sa používa v týchto prípadoch dramatický hrový materiál, ktorý fantazijnú hru podnecuje a ponúka možnosť vyhodnotiť kognitívnu úrove�? dieťaťa.

Pri práci so symbolickou hrou musí byť liečebný pedagóg pri intervenovaní zručný. Na základe diagnostického posúdenia hry musí vedieť kedy intervenovať. Deje sa to v nasledujúcich prípadoch:
- Ak je dieťa príliš utlmené, pasívne - terapeut hru facilituje, podnecuje, pomáha rozvíjať tému hry dodávaním nových (hru rozvíjajúcich) podnetov.
- Ak je dieťa hyperaktívne - terapeut stanovuje limity a hranice.
- Ak je dieťa úzkostlivé - terapeut pomáha dieťaťu jeho anxietu prekonať.

Celkovo pozorujeme:
- proces symbolickej hry
- ako hra prebieha, ako začína, ako končí;
- formu symbolickej hry - ako sa dieťa hrá? útržkovito? chaoticky? rozvíja plynulo jednu tému? (posúdime tak i úrove�? kognitívnych, motorických a emocionálnych procesov);
- obsah symbolickej hry - o čom hra je (o starostlivosti? agresii? úzkosti? strachu?) - čo často odhaľuje príčinu problémov.

Symbolická hra je využívaná aj v procese diagnostického posúdenia predakademických zručností dieťaťa (tzv. v posúdení jeho pripravenosti na zaškolenie). Rozlišujeme nasledujúce tri úrovne vývinu symbolickej hry:
1. ?rove? prvej reprezentácie. Ide o obdobie približne okolo 3 rokov. Deti začínajú využívať osobné symboly, aby nimi reprezentovali (zastúpili) reálne objekty a prežité skúsenosti. Niekedy sa takáto reprezentácia skutočnosti objaví neočakávane. Dieťa šúľa plastelínu a vykríkne: �??Urobil som hada!". Deti v tomto období tiež vyhlásia �??Ja som mama!". Objaví sa �??akože" kvalita a materiály sa začnú používať zástupne (za niečo, čím v skutočnosti nie sú).

 1. ?rove? druhej reprezentácie. V tomto období sa už zreteľne objaví v hre téma alebo dejová línia. Hra má zreteľnú organizáciu so začiatkom, stredom a ukončením. Téma je rozvíjaná časovo dlhšie. Hračky a hrové materiály sú využívané zástupne na predstieranie kohosi a čohosi a dieťa samé zastáva rolu prostredníctvom hračiek.
 2. ?rove? tretej reprezentácie. Schopnosť úmyselne reprezentovať je už veľmi dobre rozvinutá a objavuje sa fenomén, kedy dieťa dokáže akciu alebo predmet nahradiť slovom. Hovorené slovo môže nahradiť celú reťaz udalostí - napr. akože ideme do obchodu nakupovať a teraz sa vraciame. Deti tieto niektoré časti témy hry vôbec nemusia zahrať, ale reprezentujú ich spoločne uznaným symbolickým systémom - hovoreným slovom. V hre sa zárove�? objavujú i rôzne predakademické zručnosti, ktoré naznačujú na pripravenosť dieťaťa zvládnuť nároky školy. V hre použijú čísla, písmená, preukážu dobrú orientáciu v čase a priestore - napr. �??tieto tri deti uložíme hore na posteľ a my sa vrátime až večer".

Posudzovanie vývinu symbolickej hry.
Nasledujúcia tabuľka ponúka veľmi detailné posúdenie vývinu symbolickej hry.

Vývinová úrove�? hry

Príklad

Orientačný vek a definícia

Presymbolické hrové schémy

Dieťa si priloží hrebe�? k vlasom

Dieťa si priloží slúchatko k uchu

9 - 12 mesiacov

Ide o prvotné rozpoznávanie funkcií predmetov. Dieťa je viac vážne ako hravé.

Auto-symbolické schémy

Dieťa predstiera, že spí (položí hlavu na vankúš, zavrie oči)

Dieťa predstiera, že sa češe

12 -18 mesiacov

Dieťa predstiera rôzne aktivity priamo na sebe. Symbolizovanie je priamo zahrnuté s telom dieťaťa. Dieťa sa stáva hravejšie, uvedomuje si, že predstiera (využíva expresiu tváre, gestá a zvuky)

Jednoduché symbolické schémy zamerané na iných

Dieťa prestiera, že k�?mi mamu alebo bábiku.

Učeše mame alebo bábike vlasy.

Predstiera zvuk auta.

15 - 22 mesiacov.

Dieťa rozširuje symbolickú schopnosť zah�?�?aním iných do jeho hrovej aktivity. Dieťa oddialene napodobuje aktivity iných.

Jednoduché kombinačné schémy (kombinačná hra)

Dieťa predstiera, že sa napije z fľaše a potom nak�?mi aj bábiku.

20 - 26 mesiacov.

Predstieraná akčná schéma sa vzťahuje k viacerým hráčom alebo účastníkom akcie.

Zložité kombinačné schémy

Dieťa bábiku prezlečie, pobozká, uloží do postieľky a prikryje.

24 - 30 mesiacov.

Niekoľko akčných schém sa vzťahuje k sebe navzájom a tvorí sekvenciu.

Plánovaná symbolická hra

Dieťa si medzi hračkami nájde žehličku, vyberie si aj šatôčky na žehlenie a začne predstierať žehlenie.

30 - 38 mesiacov.

Dieťa verbálne alebo neverbálne plánuje, ako sa bude hrať. Na hru sa pripraví.Praktické spracovanie témy: Diagnostika symbolickej hry

�?lohou je v nižšie uvedenom príklade k jednotlivým významových jednotkám (riadkom) na okraj do zátvorky napísať znaky a analytické komentáre danej symbolickej hry. Ktoré znaky sa tam vyskytujú, aký je obsah hry, čo objektívne o účastníkoch hry môžeme na základe tohto záznamu napísať.

Príklad:
Záznam z terapia hrou - stretnutie č. 9
Dátum: 6.3.1998
Miesto: terapeutická her�?a
�?as: 9.00 - 9.45
�?častníci: A (6rokov), M (6 rokov), V(5 rokov)
Situácia: skupinová voľná hra s nedirektívnym terapeutickým sprevádzaním

 1. M: �??Poďme postaviť ostrov!"
  2. V: �??Ja to neviem."
  3. M: �??Ty urob palác a ja urobím bránu, ktorou vchádzajú kone."
  4. A si berie z krabica pár kociek.
  5. V: �??Hej, A. nekradni nám to!"
  6. A: V. ty si taký sprostý. To nie je len tvoje.
  7. Terapeut: Chlapci, ako by ste to mohli vyriešiť?
  8. M. a V. vydelia A. h�?bu kociek a oddelia ich jasne od ich stavby.
  9. A. si bez slova plne zaujatý stavia oddelene od M. a V.
  10. M. �??Ja budem vládca a ty budeš môj sluha!"
  11. V. napodob�?uje klusanie ko�?a.
  12. M. �??Teraz budeme akože jesť."

Internetový kurz č. 3
Téma: Analýza zhromaždených údajov

Obsahom tretieho internetového kurzu je praktický návod ako vypracovať záverečnú integrujúcu správu o klientovi, ktorého ste pozorovali na piatich �??diagnostických" stretnutiach.

Vašou úlohou je vytvoriť objektívny obraz vybraných skutočností o študovanom klientovi na základe detailnej analýzy zhromaždených údajov (písomne zaznamenaných v záznamoch z pozorovania).

Postup:
- Jednotlivé záznamy sa číselne okódujú.
(príklad: Pozorovanie č. 1
1. 1. Tomáš pristúpi ku krabici s hračkami.
1. 2. Zo zvieratiek si vyberá žraloka a nosorožca.
1. 3. Začína pre nich stavať ohrady.)

- K jednotlivým významovým jednotkách sa do zátvoriek napíšu poznámky na okraj.
Príklad: Pozorovanie č. 4
4. 8. Mäkké bábiky začne hádzať po zemi. (deštruktívny prvok v hre)
4. 9 Teraz sa všetky akože hrajú (rozvíja tému hry)
4. 10. Adam objaví v krabici poníka a začne s ním divo klusať po herni (opustenie rozohranej témy, malý podnet spúšťa veľmi prudkú reakciu).

- Po prečítaní všetkých záznamov a napísaní poznámok na okraj označiť minimálne tri témy, ktoré sa v pozorovaniach opakujú. Najlepšie je rôznymi farbami dané významové jednotky priamo do záznamov podčiarknuť. (V PC spracovaní si kliknete na Formát - Písmo - Farba písma).
Príklad: na označovanie deštruktívnych prvkov v hre si zvolím červenú farbu
4. 8. Mäkké bábiky začne hádzať po zemi. (deštruktívny prvok v hre)
na označovanie pozitívnej sociálnej zručnosti zvolím zelenú
5. 2. Keď chceš, ja ti ju požičiam. (rozdelenie sa o hračku).

- Posledným a zárove�? najťažším krokom je napísať o pozorovanom klientovi záverečnú správu, ktorá je založená iba na záznamoch z pozorovania. Záznamy sú akýmsi objektivizujúcim dôkazom našich tvrdení. Táto správa je v našom prípade výstupom z piatich diagnostických pozorovaní klienta pri hre (pričom každé pozorovanie malo trvať minimálne pol hodinu). Ak by sme chceli zaintegrovať do záverečnej správy nejaké ďalšie informácie, museli by byť najprv písomne zaznamenané (napr. záznam z rozhovoru s rodičom, učiteľom, výpis z dokumentácie o klientovi...). Len tak sa vyhneme riziku podania subjektívnych a tým aj zavádzajúcich informácii o klientovi. Záverečná správa má obsahovať nielen hodnotenie ale aj návrhy intervencie!

Príklad záverečnej správy:
Na základe piatich diagnostických pozorovaní hry sa u Tomáša K. opakovane prejavovali deštruktívne prvky v hre (viď. kódy napr. 4. 8, 5.9), ktoré boli ovplyvniteľné stanovením obmedzení zo strany terapeuta (viď. kódy 5.11, 5.17). Pravidelne si vyberá agresívne hračky a aj v hre sa vyjadruje agresívne (napr. 1.2). V piatom stretnutí sa prvýkrát objavila pozitívna sociálna zručnosť - rozdelil sa o hračku (5.2). atď.

Odporúčaná intervencia: deštruktívne a agresívne prejavy umožniť vyhrať, ale stanoviť obmedzenia (najmä neubližovať spoluhráčom, neničiť hračky), podporovať pozitívne prejavené sociálne zručnosti, participovať na hre klienta a modelovať nové sociálne zručnosti (cez vlastný príklad), naďalej ponúkať hračky umož�?ujúce symbolickú hru.

Témy pre štúdium klienta
Tém pre štúdium klienta je veľmi veľa. Uvediem ich niekoľko, ktoré môžete sledovať aj vo Vašich záznamoch a využiť ich pri zovšeobec�?ovaní a písaní záverečnej správy. Ide iba o odporúčania. Identifikovať samozrejme môžete aj úplne iné témy.

 1. Emocionalita klienta
  Mení sa, alebo je nemenná? Je klient viac vyrovnaný alebo rozptýlený? Ako sa emocionálne vyjadruje prostredníctvom hry? Je často podráždený, hádavý, agresívny, pokojný, veselý, smutný...? Aké hračky si vyberá? Agresívne? Predstavujúce starostlivosť? Malé hračky? Je klient viac dominantný alebo submisívny? Ako reaguje v záťažových, konfliktných, stresových situáciách, ktoré sa v hre vyskytnú?
 2. Vzťah dieťaťa k dospelým
  Je klient spontánny, rezervovaný, závislý, nepriateľský, vyzývavý, indiferentný? Je v prítomnosti dospelých spokojný? Sú dospelí pre klienta podporou alebo skôr manipulátormi? Dôveruje klient neznámym dospelým rýchlo, alebo potrebuje na to dlhší čas? Potrebuje mať pri sebe neustále dospelého, ktorý sa účastní jeho aktivít, komentuje mu ich, alebo si vystačí aj sám? Požiada dospelého o pomoc?
 3. Vzťah dieťaťa k rovesníkom
  Prejavuje náklonnosť, stálosť? Koho si vyberá? Pripojí sa k hre iných bez ťažkostí alebo čaká na pozvanie do hry? Ako reaguje na pozvanie do hry (verbálne i neverbálne)? V sociálnych vzťahoch je dominantný alebo submisívny? Prináša do hry nové nápady? �?o hovorí smerom k rovesníkom? Rozumejú mu? Rozpráva veľa alebo málo? V akých situáciách sa interakcia s rovesníkom uskutoč�?uje? Prečo dieťa v rovesníckych interakciách zlyháva? Aký je postoj rovesníkov ku klientovi?
 4. Interakcia s hračkami a hrovými materiálmi
  �?omu sa venuje, aké hračky si vyberá? Ako hračky používa? Jednoducho manipuluje bez zohľadnenia účelu hračky (aká je úrove�? hry s hračkou)? Využíva možnosti hračky? Hrá sa s hračkami starostlivo, precízne, chaoticky, agresívne, pasívne?
 5. Vývinový typ hry
  Aký typ hry dieťa preferuje? Aká je kvalita a špecifiká jeho hry? Ktoré typické znaky možno identifikovať? Aký obsah má hra (o čom hra je)? Aké témy rozohráva v symbolickej hre? Aká je kvalita hry (odbieha, zotrvá, hru rozvíja)? Aký má vzťah k vybraným hračkám (vecný, citový)?

Zanechajte komentár

Uistite sa, že ste zadali všetky potrebné informácie označené hviezdičkou (*). HTML kód nie je povolený