Openplay.sk

Slobodná hra

  • Autor 
  • Publikované v Hra
  • Prečítané 2980 krát

Ak učiteľ na hodine telesnej výchovy zadá: "Dnes si na hodine �??zahráme" vybíjanú!", najdôležitejší aspekt hry - sloboda výberu sa stráca a z �??hry" ostane �??úloha". Niektoré deti sa môžu dobre zahrať, zabaviť (najmä tie, ktoré túto loptovú hru dobre ovládajú). Pre iné deti to bude len aktivita, ktorej sa musia zúčastniť, ktorú treba trpne prekonať - pretože nedostali na výber. Deti, ktoré pozorujeme hrať sa vybíjanú vonku na ulici, sa hrajú všetky. Dokonca aj tie, ktoré sa iba prizerajú. Navonok sú pasívnymi, ale vnútorne veľmi aktívnymi účastníkmi. O zapojení alebo nezapojení do hry sa rozhodli sami. Pravidlá hry si upravili po vzájomnej dohode. Z hry odstúpia alebo hru celkovo ukončia, taktiež podľa vlastného rozhodnutia.

Sloboda hry je vyjadrená aj tým, do akej miery môže do hry dieťaťa zasahovať niekto iný. Ak chce spoluhráč do hry pristúpiť, musí dostať od dieťaťa, ktoré si hru rozohralo dovolenie. To platí aj pre dospelých, ktorí vstupujú do hry dieťaťa. Potrebujú k tomu od dieťaťa �??pozvánku". Ak je hra už od začiatku rozohrávaná s hrovým partnerom, musí dôjsť v záujme úspešného priebehu danej hry k dohode týkajúcej sa pravidiel.

Dieťa má právo slobodne sa rozhodnúť aj pri hrách s vopred určenými pravidlami, ako sa bude hrať. Napr. pri hre �??�?loveče, nehnevaj sa!" si zvolí, či sa bude hrať podľa tradičných pravidiel hry alebo svojim spôsobom. Figúrky môže využiť v symbolickej hre a stanú sa z nich �??žiaci v škole". I pexeso je hra s danými pravidlami. Ak sa však dieťa rozhodne rozkladať si obrázky vedľa seba, slobodne si volí svoj spôsob hry. V tomto prípade je veľmi nevhodné hodnotiť takúto hru slovami: �??dieťa nedodržiava alebo nerešpektuje stanovené pravidlá". Ono samé si vyberie spôsob, akým sa bude hrať. Vymyslí si vlastný priebeh hry. Ak sa chce hrať s inými, rešpektuje pravidlá stanovené v skupine. Slobodne sa tiež rozhoduje, či sa bude s ostatnými hrať podľa vopred stanovených pravidiel, alebo sa jednoducho nezapojí, prípadne hru �??predčasne" opustí. Dieťa v hre nasleduje vlastné vnútorné impulzy a podľa toho si upraví spôsob i obsah hry. Jeho hra presne kopíruje vývinovú úrove�?, na ktorej sa nachádza a aktuálne potreby, ktoré potrebuje naplniť.

Hra je činnosť, pri ktorej sa nedá nekomunikovať. Dokonca aj dieťa hrajúce sa samé verbálne alebo neverbálne komunikuje s hračkou, za hračku alebo si voľne komentuje svoju hru. Slobodne si vyberie s kým a ako bude komunikovať a čo bude obsahom jeho výpovede. Svoje predstavy, spomienky, zážitky pretaví a prenesie do hry. Vyjadruje tak svoje vnímanie sveta závislé od aktuálneho stavu jeho poznania a chápania. Realitu, ktorá ho obklopuje si v hre dokáže prispôsobiť do jemu zrozumiteľnej podoby. Všetko nepochopiteľné, mätúce, nové alebo nezrozumiteľné hrou zvláda a prekonáva.

Dieťa v hre tvorí a zárove? tým utvára aj samé seba. Svoju energiu veľmi dômyselne využije na aktívnu hru - činnosť, ktorej najdôležitejším zmyslom je zdokonaľovať sa a rásť. Ak sledujeme hry dieťaťa, zdanlivo sa budú niektoré opakovať. To je však iba zdanie. Dôkladné pozorovanie hry nám odhalí, že jeho hra nikdy nie je presne taká istá. Vždy je obohatená o nový prvok, nový rozmer. Ide často o celkom nepatrné elementy, ktoré je niekedy náročné postrehnúť. Dieťa sa s obľubou hrá napr. s autíčkami. Pri tejto hre vnímame jeho samostatné sústredené zaujatie. Jeho hra sa stáva postupom času stále o niečo bohatšou. K jednoduchému mechanickému jazdeniu po podložke zrazu pridáva kývanie na imaginárnych panáčikov, označovanie �??tu sedí mama, tu tata", prechádzanie tunelom vyrobeným z deky, vchádzanie do garáže, cúvanie, spúšťanie auta zo šikmej roviny, jazdenie po ceste, ktorá je v realite obrubou koberca... Dieťa novými prvkami hru sýti a hra obohacuje dieťa. Tento cyklický kruh existuje len vo vzájomnej súčinnosti dieťaťa a voľnej slobodnej hry.

Dôležitým aspektom hry je radosť a zábava z činnosti, ktorú si dieťa mohlo slobodne zvoliť a slobodne realizovať. Tieto pozitívne emócie sú výsledkom úspechu - úspešného, zdarného participovania na hre a následného celkového psychického i telesného uvoľnenia. Dieťa sa hrá presne na takej úrovni, na akej sa vývinovo nachádza, odzrkadľujúc v hre svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti.

Slobodná hra je výsledkom slobodného výberu, interakčnej komunikácie, tvorivého procesu, aktivitnej zaangažovanosti, zábavy, radosti a uvoľnenia

Základnou podmienkou slobodnej hry je slobodný výber. Aktér hry si hru sám vyberie, zvolí si spôsob i obsah hry, hrového partnera, miesto na hranie, stanoví príp. upraví pravidlá alebo sa rozhodne či akceptuje pravidlá dopredu určené, rozhodne sa kedy a ako hru ukončí. V hre robí to, čo práve najviac potrebuje robiť, učí sa to, čo potrebuje vedieť, rozvíja sa v tých oblastiach, ktoré rozvinúť v danom čase musí.

Zanechajte komentár

Uistite sa, že ste zadali všetky potrebné informácie označené hviezdičkou (*). HTML kód nie je povolený